Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Συντήρηση δεξαμενών και αντλιοστασίων γ’ φάση» Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 11η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα...

Διακήρυξης δημοπρασίας: «Επισκευή και αλλαγή χρήσης παλαιού σχολείου Αγγλοκρατίας (Αστικόν) σε αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης: «Εκθεσιακός χώρος για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Αύγουστο του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Κυθήρων (...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου  πρέσας χωρητικότητας 16m3» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (περίληψη διακήρυξης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 Ο Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010 δ) τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως ισχύουν ε) την αριθ. 16/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου...

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Κυθήρων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Κυθήρων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου...

Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι» O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή-αναμόρφωση κεντρικής οδού Βιαραδίκων»

O ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή-αναμόρφωση κεντρικής οδού Βιαραδίκων», με προϋπολογισμό 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αντικείμενο του...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθειας αυτόνομου πυροσβεστικού οχήματος ΔΚ Αντικυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια...