Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Με το Π.Δ. 185/25-6-2001 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 149α/5-7-2001 μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων που αφορούν τον Δήμο Κυθήρων και την Κοινότητα Αντικυθήρων, στο Δήμο και την Κοινότητα, και συστήθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων» με έδρα το Δήμο Κυθήρων.

Με την 11/2013 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Κυθήρων”, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρίθμ. 142/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων  έγινε η ψήφιση του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας του και ορίστηκαν οι αρμοδιότητές του.

Με την 120/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων έγινε Ορισμός μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων, Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ.

Μέλη Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων:
1.Καλλίγερος Δημήτριος του Ιωάννου, (Πρόεδρος), με αναπληρωματικό του τον Σούγιαννη Χαράλαμπο του Αλεξάνδρου
2.Παρασκευάς Γεωργιλάς του Δημητρίου, (Αντιπρόεδρος), με αναπληρωματικό του τον Δημήτριο Παναγόπουλο του Ευθυμίου
3.Ζαντιώτης Παναγιώτης του Γεωργίου, (Μέλος), με αναπληρωματικό του τον Κομηνό Γεώργιο του Κωνσταντίνου
4.Καψάλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, (Μέλος), με αναπληρωματικό του τον Σκλάβο Γεώργιο του Φιλίππου
5.Βενέρη Τραβασάρου Ειρήνη του Ιωάννου, (Μέλος), με αναπληρωματική της την Μαρουλίδου Σουμέλα του Παναγιώτου
6.Διαμαντούλα Νοταρά του Θεοδώρου, (Μέλος), με αναπληρωματική της την Αντζολέτα Κονόμου του Σταύρου
7.Τσόλης Λάμπρος, (Μέλος), Ανθυπασπιστής ΛΣ – Προϊστάμενος Λ.Τ. Κυθήρων με αναπληρωτή του τον Πασβαντή Ιωάννη, Κελευστή ΛΣ

Το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Κυθήρων μεταξύ άλλων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες και συγκεντρώνει πληροφορίες και αιτήματα σχετικά με τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου.
 • Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και πλωτά μέσα του Νομικού Προσώπου ώστε να είναι πάντα σε ετοιμότητα (εκπόνηση με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους).
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών του Αυτοτελούς Γραφείου που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά τεχνικά συνεργεία του Νομικού Προσώπου.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών του Αυτοτελούς Γραφείου που ανατίθενται σε τρίτους και μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής τους.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των εργαλείων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Αυτοτελές Γραφείο.
 • Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
 • Εκπονεί πρόγραμμα ανάπτυξης των εγκαταστάσεων των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
 • Χειρίζεται θέματα που αφορούν τις ζώνες του λιμένα καθώς και θεμάτων ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
 • Εκπονεί μελέτες και προγράμματα ανάπτυξης έργων υποδομής και ανωδομής λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Χειρίζεται θέματα που αφορούν χερσαίες ή εξομοιούμενες ζώνες λιμένων.
 • Μεριμνά για την μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Νομικό Πρόσωπο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Εκπονεί κανονισμούς λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών. Διαχειρίζεται καύσιμα και λιπαντικά.
 • Τηρεί μητρώο και αρχείο ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού , μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και κόστους αυτών, εκτός συστημάτων πληροφορικής που ανήκει στο αντίστοιχο Αυτοτελές Γραφείο των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Μεριμνά για την καθαριότητα των γραφείων του νομικού προσώπου καθώς και για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των χώρων χερσαίας ζώνης και θαλάσσιας ζώνης αρμοδιότητας του νομικού προσώπου
 • Επιμελείται και μεριμνά για την καλή κατάσταση του πρασίνου και της αισθητικής των λιμένων ευθύνης του Νομικού Προσώπου.
 • Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου κατά τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης.
 • Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ΔΣ ή από διάταξη νόμου και δεν έχει προβλεφθεί στον οργανισμό αυτό, εφόσον δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων άλλου γραφείου.