Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Η επιτροπή αυτή έχει εισηγητικό χαραχτήρα και εισηγείται στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985 σε κάθε Δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας η οποία αποτελείται από:
α) Το Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρο.
β) Εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών που ορίζεται από την ένωση γονέων.
γ) Ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
δ) Ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ε) Εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δυο, και
στ) Έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.