Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Οδοποιία Διακοπουλιάνικα – Καραβάς»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Οδοποιία Διακοπουλιάνικα – Καραβάς»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΙΑΝΙΚΑ- ΚΑΡΑΒΑΣ». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης