Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 6η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης