Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

UPDATE | 20-7-2023 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

___________________________________________________________________________________________

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»

O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε συνδυασμό βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής και τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.357.582,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κατεβάστε την περίληψη από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης