Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Πλήρωση δεξαμενών μεταφοράς νερού 2024»
O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υπηρεσία με τίτλο «Πλήρωση δεξαμενών μεταφοράς νερού 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης