Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδού προς αγία Ελέσσα»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδού προς αγία Ελέσσα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Οκτώβριου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης