Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Οδοποιία Διακοπουλιάνικα – Καραβάς»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Πλήρωση δεξαμενών μεταφοράς νερού 2024» O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα...

Ανοικτός διαγωνισμός “Φόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 2024”

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Φόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 2024» O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Κυπριωτιάνικων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 22η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του δήμου Κυθήρων» Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας...

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια με τίτλο «Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτόματου Ελέγχου των Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε. Κυθήρων» Προϋπολογισμού 2.470.700,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) Δείτε την Περίληψη...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδού προς αγία Ελέσσα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ» Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Οκτώβριου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων» Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 6η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

UPDATE | 20-7-2023 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ___________________________________________________________________________________________ Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού

O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,...