Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Δήμος Κυθήρων (εφεξής καλούμενος και ως «ο Δήμος») σέβεται την ιδιωτικότητά σας και εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει κατάλληλες πολιτικές και λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 4624/2019 και Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός» όπως αυτός ισχύει, αντιστοίχως).

Ο Δήμος μας μέσω των Τμημάτων και Υπηρεσιών του και στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και των δημοτών του, ενώ συνεργάζεται και με άλλους φορείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Για την εύρυθμη και νομότυπη λειτουργία του οφείλει να προστατεύει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των Υπηρεσιών του.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της παρούσας, έτσι ώστε να καταστεί σαφής ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα  με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική είναι νομικοί και ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL).

«Εκτελών την Επεξεργασία» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: Τα Τμήματα και οι Υπηρεσίες του Δήμου επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και των δημοτών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με την τήρηση απόλυτης διαφάνειας. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας, ο Δήμος επιδιώκει να ενημερώνει τους πολίτες/δημότες για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, με σαφή και απλή διατύπωση.
 • Περιορισμός του σκοπού: Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πολίτες/δημότες στον Δήμο δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς για τους οποίους εξ αρχής συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου και της παροχής των διοικητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες/δημότες του.
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Ο Δήμος συγκεντρώνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι πρόσφορα, συναφή και άκρως αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια: Στόχος του Δήμου είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται, όταν είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διόρθωση ή διαγραφή ανακριβειών, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τους επιδιωκόμενους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε φυσικό ή ψηφιακό αρχείο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Το διάστημα αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Ο Δήμος λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο τα προσωπικά δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, αλλά και η προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Ο Δήμος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών/δημοτών του σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων και την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (Ν. 4624/2019), σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ακρίβειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης.

Κατά κύριο λόγο, ο Δήμος μας επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται, προκειμένου να ασκήσει τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία αρμοδιότητές του (άρθρο 6 περ. γ’ Γ.Κ.Π.Δ.). Όλες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται ήδη από την νομοθεσία για τον Δήμο, εξακολουθούν να ασκούνται, έχοντας ως νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων την διάταξη νόμου που τις προβλέπει. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Κυθήρων περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, ενώ είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη συμμόρφωσή του με κάθε έννομη υποχρέωσή του ή την εκπλήρωση των καθηκόντων του, που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (απλών και ειδικών κατηγοριών/«ευαίσθητων») από το Δήμο διέπεται από τις αρχές που περιγράφονται με σαφήνεια στο άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, ο Δήμος προβαίνει στην εν λόγω επεξεργασία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών από τους Δημόσιους Φορείς, ειδικότερα με βάση τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Επίσης, ο Δήμος μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών/δημοτών του σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις και τις συγκαταθέσεις που λαμβάνει από τους τελευταίους όπου κρίνεται απαραίτητο.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Δήμος

Ο Δήμος Κυθήρων αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών μεταξύ Δήμου και πολίτη, καθώς και την παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος προς τον πολίτη, στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας και του αθλητισμού.

Ορισμένες διευθύνσεις, τμήματα και υπηρεσίες του Δήμου δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς, κατόπιν γραπτού αιτήματός σας. Επίσης, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε συμμόρφωσή μας με κάθε έννομη υποχρέωσή μας ή για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας τα οποία εκτελούμε προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση της δημόσιας εξουσίας του Δήμου μας.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο , ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης. Προσωπικά δεδομένα που καταγράφετε σε έντυπα αιτήσεων ή σε φόρμες που υποβάλλετε στο Δήμο: ΑΦΜ, Ιθαγένεια, Φύλο, Θρησκευτικές Πεποιθήσεις, Αριθμό δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΜΚΑ, Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Φορολογικά Έντυπα, Ασφαλιστική, Φορολογική Ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο, Δεδομένα Υγείας (π.χ. πιστοποιητικό αναπηρίας).

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους

Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια διαθέσιμες πηγές και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και κρατικούς φορείς (σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία) όπως: ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ, ΚΕΠΑ, ΟΠΕΚΑ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ελληνική αστυνομία, δικαστικές αρχές, αποκεντρωμένη διοίκηση, από τις οποίες υποχρεούμαστε είτε να λαμβάνουμε είτε να διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα.

Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Ο Δήμος συλλέγει προφορικά προσωπικά δεδομένα σας κατά την άφιξή σας στα σημεία υποδοχής και εξυπηρέτησης του Δήμου, καθώς και στα επιμέρους Γραφεία του Δήμου. Επιπρόσθετα, μπορεί να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα μέσω έγγραφων αιτήσεων που υποβάλλετε στα γραφεία του Δήμου μας. Συλλέγει επίσης όσα δεδομένα λαμβάνονται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως από την ιστοσελίδα του, αλλά και όποιες πληροφορίες οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρέχουν από μόνοι τους στον Δήμο μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ο Δήμος μας επίσης συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των αιτήσεων που μας υποβάλλετε εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και μέσω της ειδικής φόρμας που μπορεί να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στον Δήμο μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τέλος, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από άτομα που σας συνοδεύουν ή ενεργούν νομίμως για λογαριασμό σας, σε περίπτωση ανήλικου πολίτη ή σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης.

Η έννοια της συγκατάθεσης

Σας γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δήμο δεν βασίζεται στη “συγκατάθεση” του υποκειμένου των δεδομένων. Οι πολίτες που παρέχουν τα δεδομένα τους για να ασκήσουν δικαιώματα ή να επωφεληθούν των παροχών του Δήμου, δεν το πράττουν στην βάση της συγκατάθεσής τους, αλλά στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, κατόπιν βεβαίως προηγούμενης ενημέρωσης των πολιτών. Επομένως, τέτοια συγκατάθεση δεν νοείται να παρέχει ο πολίτης στον Δήμο.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που μια υπηρεσία του Δήμου παρέχεται στον πολίτη ως επιπρόσθετη υπηρεσία, όπως για παράδειγμα φωτογράφηση εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει ή παρακολούθηση της συμπεριφοράς του εντός της ιστοσελίδας του Δήμου μέσω των λεγόμενων “cookies”, σε αυτές τις περιπτώσεις η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Η συγκατάθεση αυτή ζητείται από τον Δήμο με διαφανή τρόπο, κατόπιν προηγούμενης επαρκούς ενημερώσεως.

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Ο Δήμος Κυθήρων διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων του και της άσκησης της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, όπως επίσης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν, θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Ο Δήμος Κυθήρων μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους και κρατικούς φορείς, δημόσιες πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δικαστικές και αστυνομικές αρχές, και μόνο τα απαιτούμενα, αναγκαία και κατάλληλα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί εξαρχής.

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα σε άλλα τρίτα μέρη προς συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της συμμόρφωσης με νόμο, κανονισμό ή σύμβαση ή προς συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, ή ανταπόκριση σε  διοικητική ή δικαστική διαδικασία ή προς ανταπόκριση σε αιτήματα εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαστικής απόφασης ή ένταλμα έρευνας. Παραδείγματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία αρχή ζητήσει  πληροφορίες σχετικά με εσάς ή όταν απαιτείται έκθεση προς την αστυνομία ή τους εισαγγελείς. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Σε περίπτωση που μετά από εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκύψει ανάδοχος ο οποίος κατά την εκτέλεση της σύμβασης έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Δήμος Κυθήρων, τότε με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών υπογράφεται Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων ή Σύμβαση Εχεμύθειας – Εμπιστευτικότητας ή οι όροι αυτής της σύμβασης ενσωματώνονται εντός της κύριας σύμβασης.

Στόχος της παραπάνω ενέργειας είναι να εξασφαλιστούν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή από τους αναδόχους κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων.

Ο Δήμος μας κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους δημόσιους φορείς, μόνο κατόπιν υποβολής δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους, σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το προσωπικό μας θέτει σε προτεραιότητα την ασφάλεια και τη διατήρηση των δεδομένων, που επεξεργάζεται ο Δήμος. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς ή από τους συνεργάτες μας. Λαμβάνοντας απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, φροντίζουμε για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή/και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά.

Τα δικαιώματά σας

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχήν να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για τοποια δεδομένα σας έχει συλλέξει ο Δήμος μας, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και τον χρόνο τήρησης τους και τον τρόπο επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας,ώστε να καταστούν ακριβή, υποβάλλοντας στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να καταστούν πλήρη, υποβάλλοντας στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου σχετική δήλωση με τα πλήρη προσωπικά δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:
 1. όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 2. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίστηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης,
 1. Όταν προβλέπεται από τον νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις:
 1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει ο Δήμος την ακρίβεια τους,
 2. όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας,
 • Όταν ο Δήμος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στον Δήμο μας σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πραγματοποιηθεί κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Προσοχή: Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας ή  άλλου νόμου ή ειδικότερης νομοθετικής υπερισχύουσας διάταξης. Για παράδειγμα, τα δικαιώματα διαγραφής και φορητότητας δεν μπορούν να εφαρμοστούν για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Δήμο ή για την υποστήριξη νόμιμων αξιώσεων και δικαιωμάτων του.

 Ο Δήμος μας θα απαντήσει σε ενδεχόμενα αιτήματά σας για άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.

Για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, απαιτείται η ταυτοποίησή σας μέσω επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου ή εξουσιοδότησης νομίμως υπογεγραμμένης με γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου ο Δήμος να επιβεβαιώσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου μας (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Υπεύθυνοι

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει ορισθεί για τον Δήμο μας στον τηλεφωνικό αριθμό: 2736 031213, καθώς και στο email: dpo@kythira.gr

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Ωστόσο, θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν μας δίνατε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.