Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων αποτελείται από 7 μέλη :


Μέλη από την Πλειοψηφία

ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Μέλη από τη Μειοψηφία

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η Οικονομική Επιτροπή
είναι το όργανο του δήμου προς το οποίο
απευθύνεται η τήρηση των γενικών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1
του Ν.2362/1995.
Ειδικότερα μεταξύ
άλλων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του
δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του
προϋπολογισμού,
γ) προελέγχει τον
απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού,
ε)
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες
τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής 2023

01-2023, 02-2023, 03-2023, 04-2023, 05-2023 06-2023, 07-2023, 08-2023 ,