Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων.

Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων αποτελείται από 5 μέλη :

Μέλη από την Πλειοψηφία
1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
2. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωματικοί
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλη από τη Μειοψηφία
4. ΣΟΥΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωματικοί
ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΟΦΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η Δημοτική Επιτροπή είναι το όργανο του δήμου προς το οποίο απευθύνεται η τήρηση των γενικών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1 του Ν.2362/1995.

 

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.