Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του δήμου Κυθήρων» Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας...

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια με τίτλο «Ολοκλήρωση Συστήματος Τηλεμετρίας και Αυτόματου Ελέγχου των Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε. Κυθήρων» Προϋπολογισμού 2.470.700,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) Δείτε την Περίληψη...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδού προς αγία Ελέσσα»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ» Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Οκτώβριου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανόρυξη και αντικατάσταση δημοτικών γεωτρήσεων Δήμου Κυθήρων» Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 6η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

UPDATE | 20-7-2023 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ___________________________________________________________________________________________ Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ» O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού

O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού

O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον δήμο Κυθήρων»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «Συνολική ανάπλαση οικισμού Αβλέμονα»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 9η  του μηνός  Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Προκήρυξη διακήρυξης “Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Κυθήρων”

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή ανάδοχου, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 95) για την σύναψη ηλεκτρονικής...