Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες υδροδότησης του δήμου Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.860.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης