Ανοικτός διαγωνισμός “Φόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 2024”

Ανοικτός διαγωνισμός “Φόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 2024”

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Φόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 2024»

O Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υπηρεσία με τίτλο «Φόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών 2024», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο από εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης