Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Κυπριωτιάνικων»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Κυπριωτιάνικων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 22η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Κυπριωτιάνικων» του Δήμου Κυθήρων».

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης