Προκήρυξη, ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2023-2024

Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών, απαιτούμενες εγκρίσεις, και έκδοση οικοδομικής άδειας για την προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο γυμνάσιο - λύκειο Κυθήρων»,...

Περίληψη διακήρυξης του Υποέργου1:«Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων – διασύνδεση δεξαμενών»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός...

Διακήρυξη έργου: «Συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και επανάχρηση “Βιτζαμανείου Σχολής” και όμορων δημοτικών ακινήτων (Αστυν. Τμήμα) στη Χώρα Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Προκήρυξη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

O Δήμαρχος Κυθήρων προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας τοπικών οδών»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του Υποέργου 2: «Συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και επανάχρηση δημοτικών ακινήτων Τ.Κ. Μητάτων, (Παλαιό ΔΣ, Κοινοτικό γραφείο και περιβάλλων χώρος)» Οι πιστώσεις προέρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα...

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου: «Αναβάθμιση πλατείας κάτω χώρας Μυλοποτάμου Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 30η  του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός...

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 στην περιοχή του Ποταμού, γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 και γηπέδου αντισφαίρισης στην περιοχή Φριλιγκιανίκων του Δήμου Κυθήρων» O Δήμαρχος Κυθήρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται...