Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 18 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία Διεξαγωγής 22/02/2023

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 22/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στην ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Κυθήρων
  2. Κατανομή κρατικής επιχορήγησης  έτους 2023 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων της Νήσου Κυθήρων, (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός),
  3. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με τη διευθέτηση θεμάτων ταχύπλοων (ταχυκίνητων) σκαφών και λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2022 (εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Δ. Καλλίγερος),
  4. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2022 (εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Δ. Καλλίγερος).
  5. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Β΄ τριμήνου 2020 – Επικύρωση της 133-2020 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  6. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων A’, Β΄ και Γ’ τριμήνου 2021 – Επικύρωση της 192-2021 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  7. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Δ΄ τριμήνου 2021 – Επικύρωση της 31-2020 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης),
  8. Έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων Α΄ τριμήνου 2022 – Επικύρωση της 116-2022 απόφασης της Ο.Ε.) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Στάθης