17η (έκτακτη) Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

17η (έκτακτη) Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 9 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 10/11/2020

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 67 Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως έχει κυρωθεί και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
δ) την ΚΥΑ 429/ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020,
ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020,
η) την με αρ. πρωτ. 4019/28-09-2020 επιστολή του Προέδρου ΔΣ προς τα μέλη του ΔΣ και τους Προέδρους Κοινοτήτων,
θ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 20764/07-11-2020, 
ι) την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε πραγματικό χρόνο στις 10/11/2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 16:00 μ.μ. και ώρα λήξης την 17:00 μ.μ. με το ακόλουθο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Διθέσιου Δημοτικού Ειδικού Σχολείου στα Κύθηρα (εισηγητής: Δήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία