16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

16η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 26 Οκτωβρίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 30/10/2020

Σύμφωνα με:

α) το άρθρο 67 Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως έχει κυρωθεί και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
δ) την ΚΥΑ 429/ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020,
ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020,
η) την με αρ. πρωτ. 4019/28-09-2020 επιστολή του Προέδρου ΔΣ προς τα μέλη του ΔΣ και τους Προέδρους Κοινοτήτων,
θ) την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε πραγματικό χρόνο στις 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 14:00 μ.μ. και ώρα λήξης την 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ έτους 2021 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Καθορισμός συντελεστή τέλους κοινόχρηστων χώρων έτους 2021 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  3. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2021 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  4. Καθορισμός τελών ανταποδοτικών τελών της Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  5. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2021 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή). 
  6. Καθορισμός συντελεστή τέλους παρεπιδημούντων έτους 2021 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  7. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ορισμένου χρόνου (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).  
  8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» (εισηγητής: Αναπληρωτής Δημάρχου Χαρ. Σούγιαννης).
  9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» (εισηγητής: Αναπληρωτής Δημάρχου Χαρ. Σούγιαννης).
  10. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων έτους 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία

Αρχεία