15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 28 Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνα με:
α) το άρθρο 67 Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως έχει κυρωθεί και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
δ) την ΚΥΑ 429/ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020,
ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020,
η) την με αρ. πρωτ. 4019/28-09-2020 επιστολή του Προέδρου ΔΣ προς τα μέλη του ΔΣ και τους Προέδρους Κοινοτήτων,
θ) την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,
                                                                                       Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε
σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε πραγματικό χρόνο στις 02/10/2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 14:00 μ.μ. και ώρα λήξης την 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κυθήρων σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Νόμου 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχής εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο (εισηγητής: Δήμαρχος).
2. Κατανομή κρατικής επιχορήγησης έτους 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων της Νήσου Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
3. Κατανομή ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
4. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Κυθήρων έτους 2020 όπως καταρτίστηκε ως σχέδιο από την Οικονομική Επιτροπή (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
5. Αποδοχή μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΛΑΒΙΑΝΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΤΑΤΩΝ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
8. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
9. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
10. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
11. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
12. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
14. Εκλογή Αντιπροέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
15. Εκλογή Αντιπροέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
16. Εκλογή Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία

Αρχεία