Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  με ΣΑΕ 330

περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου:

«Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 23η  του μηνός  Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εκμετάλλευση νέας γεώτρησης στη θέση Αγριοσυκία Αγίας Πελαγίας και αντικατάσταση παλαιού καταθλιπτικού αγωγού από την δεξαμενή Λιναροβροχίων στη δεξαμενή Βίγλα Κυθήρων». Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Ο Κωδικός CPV είναι: ( 45231300-8 ) Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 47.516,59 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ) β) κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, με προϋπολογισμό 10.459,76 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ) γ) κατηγορία ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ –ΔΙΚΤΥΑ-Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 58.414,72 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 20/2022 από το ΤΜΗΜΑ TEXΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ανέρχεται στο ποσό των 145.161,29 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 180.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://kythira.gr/.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία)

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.903,23 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι, κατ’ ελάχιστον, εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος έως την 23/05/2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με ΣΑΕ 330

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως και την 16/05/2022  και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατεβάστε την Περίληψη διακήρυξης από εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης