Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 21 Απριλίου 2022

Σύμφωνα με:

 1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),
 2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
 4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
 7. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5),
 8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, προσαρμοσμένα στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 9. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 27/04/2022, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 15:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Κατανομή χρηματοδότησης Σχολικών Επιτροπών (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ» (εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).
 5. Λήψη απόφασης επί Φύλλου Αυτοτελούς Οικισμού (ΦΑΟ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για απογραφή κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών έτους 2031.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video