Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 4 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία Διεξαγωγής 08/03/2022

Σύμφωνα με:
1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ
Α’ 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),
2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
7. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5),
8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
9. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας
ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 8/03/2022, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 17:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας
διάταξης:

1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
2. Συμφωνητικό συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (εισηγητής: Δήμαρχος).
3. Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης συστημάτων σίτισης αδέσποτων ζώων στο Δήμο Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
4. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης (ΓΕΩΤΟΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ 1) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
5. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης (ΓΕΩΤΟΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΚΕ 2) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
6. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης (ΦΑΡΟΥ – ΚΑΪΔΕΤΣΗ) (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video