Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 25-2-2020

Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 25-2-2020

Δημοσιεύτικε στις 17 Φεβρουαρίου 2020
Ημερήσια Διάταξη prosklisi_DS25022020.pdf
Ημερομηνία Διεξαγωγής 25/02/2020

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018), του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) όπως ισχύουν και του άρθρου 3 παρ. 3δ του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. καθώς και τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Δήμαρχο και τους συμβούλους της μειοψηφίας, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 25/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00’ με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τα αιτήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στα Κύθηρα.