Δημαιρεσίες στο Δήμο Κυθήρων

Δημαιρεσίες στο Δήμο Κυθήρων

Δημοσιεύτικε στις 5 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία Διεξαγωγής 09/01/2022

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με:
1. Τα άρ. 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σεσυνδυασμό με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018 και το άρ. 2 του Ν. 4623/2019,
2. Την παρ. 7 του άρ. 61 του Ν.4873/2021, με την οποία συμπληρώθηκε το άρ. 90 τουΝ.4804/2021,
3. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αρ. 933/Α.Π. 96605/29122021,
4. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αρ. 932/Α.Π. 96599/29122021,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα «Δημήτριος Στάης» του Κυθηραϊκού Συνδέσμου στη Χώρα Κυθήρων, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων για την περίοδο 09012022 μέχρι και 31122023.


Η είσοδος στο χώρο διεξαγωγής της διαδικασίας εκλογής, επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:
β) Πιστοποιητικού νόσησης ή εμβολιασμού ή
β) πιστοποιητικού αρνητικού PCR ή Rapid Test Covid19

 

Ο προεδρεύων σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΜΗΝΟΣ