9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 28/09/2021

Σύμφωνα με:

 1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),
 2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
 4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
 7. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ),
 8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 9. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 28/09/2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Καθορισμός συντελεστή τέλους κοινόχρηστων χώρων έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 5. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Καθορισμός συντελεστή τέλους παρεπιδημούντων έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Καθορισμός συντελεστή τέλους άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου Παζαριού Ποταμού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Μείωση – απαλλαγή τελών έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 9. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 10. Χαρακτηρισμός ως κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον Ποταμό Κυθήρων από Kατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 11. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video