8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 26 Αυγούστου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 30/08/2021

Σύμφωνα με:

 1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
 2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
 4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
 7. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ),
 8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 9. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 30/08/2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 15:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λειτουργία Δημοτικού Σχολείου Αντικυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για το ζήτημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Κύθηρα (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video