7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

Δημοσιεύτικε στις 10 Απριλίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 14/04/2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 και στ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) διατάξεις.

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 14/04/2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή μελέτης για το έργο με τίτλο «Οδός Μόρμορη Αβλέμωνα», προϋπολογισμού 500.000,00€ (με το ΦΠΑ) και διαβίβασή της στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής για την σύνταξη του σχεδίου και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Αποδοχή ένταξης μελετών του Δήμου Κυθήρων Ν. Αττικής στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Α΄ Δράση) και υπογραφή δήλωσης προσχώρησης» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Έγκριση σκοπιμότητας και όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Κυθήρων και του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής για την πράξη «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και επανάχρηση ‘Βιτζαμανείου Σχολής’ και Ομόρων Δημοτικών Ακινήτων (Αστυν. Τμήμα) στη Χώρα Κυθήρων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)» (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση σκοπιμότητας και όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Κυθήρων και του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής για την πράξη «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση, ανάδειξη, αποκατάσταση και επανάχρηση δημοτικών ακινήτων ΤΚ Μητάτων (Παλαιό ΔΣ, Κοινοτικό Γραφείο και Περιβάλλων Χώρος) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)» (Εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο.Τ.Α.

 Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 1/2 των μελών του συλλογικού οργάνου.

 1. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της.
 2. Μαζί με την πρόσκληση ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
 3. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του προέδρου του οργάνου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου (kythira@otenet.gr).
 4. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 5. Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2736031919.
 6. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 7. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 8. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.