6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 28 Ιουνίου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 30/06/2021

Σύμφωνα με:

 1. άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
 2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
 4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
 7. την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 (ΦΕΚ 1944/Β/13-05-2021),
 8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 9. το άρθρο 17 παρ 1. του Ν.3833/2010,
 10. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 14:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης οχήματος τύπου απορριμματοφόρου του Δήμου Πειραιά (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
 2. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΣΤΕΡΝΙΑ, ΑΓΡΙΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΣΑΚΙΑ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 4. Έγκριση ή μη εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΕΣΙΣ HOTEL» στην περιοχή Αγίας Πελαγίας Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Ζαντιώτης).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση καθιζήσεων και έκτακτων βλαβών οδικού δικτύου» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου Καψαλίου» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video