5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς)

Δημοσιεύτικε στις 16 Μαρτίου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/ 11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΘΕ

σε τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 20/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συμπλήρωση απόφασης ΔΣ 21/2019 για την αποδοχή όρων σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αυτόματου ελέγχου των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»,
 2. Έγκριση των όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της από 12/3/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κυθήρων και της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανέγερση μνημείου σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα»
 3. Έγκριση  μελέτης για  το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός γηπέδου καλαθοσφαίρισης Bιαραδίκων»,
 4. Έγκριση  μελέτης για  το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση και παραλλαγή δικτύων ύδρευσης 2020»,
 5. Έγκριση  μελέτης για  το έργο με τίτλο «Κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης»,
 6. Έγκριση  μελέτης για  το έργο με τίτλο «Συντήρηση κτηνιατρείου Χώρας»,
 7. Έγκριση  μελέτης για  το έργο με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου Καμαρέλας Αντικυθήρων»,
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων»

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο.Τ.Α.

 1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.
 3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
 5. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του προέδρου του οργάνου, ήτοι: α) στο email του Προέδρου του ΔΣ κ. Μανώλη Στάθη (em.stathis19@gmail.com) αν πρόκειται για συνεδρίαση του ΔΣ, β) στο email του Δημάρχου αν πρόκειται για συνεδρίαση της ΟΕ κ.λπ. με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου (kythira@otenet.gr).
 6. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 7. Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2736031919.  
 8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.