5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 27 Μαΐου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 31/05/2021

Σύμφωνα με:

 1. άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
 2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
 4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
 7. την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 (ΦΕΚ 1944/Β/13-05-2021),
 8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 9. το άρθρο 17 παρ 1. του Ν.3833/2010,
 10. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 31/05/2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κυθήρων (ΤΣΔΑ) κατόπιν θετικής εισήγησης του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής-ΕΔΣΝΑ (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής έτους 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για ΑΠΕ (εισηγητής: Δήμαρχος).
 5. Έγκριση 2ης (έκτακτης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).
 7. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ταξί στον Αυλαίμωνα Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χαρ. Σούγιαννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video