4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 23 Απριλίου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 28/04/2021

Σύμφωνα με:

 1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
 2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
 4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
 7. την ΚΥΑ 429/ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020,
 8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 9. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 28/04/2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 12:30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Υποβολή αιτήματος προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών για την προώθηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού της 17ης Αυγούστου ως ημέρας επίσημης τοπικής αργίας στη νήσο των Αντικυθήρων (Εισηγητής: Δήμαρχος).

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών» (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 2. Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο (εισηγητής: Κ. Καψάλης).
 3. Έγκριση Δωρεάς Τεστ Διάγνωσης Κορωνοϊού στο Νοσοκομείο Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση χορήγησης βεβαίωσης (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 5. Παραχώρηση θέσης parking για ΑΜΕΑ (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 6. Παραχώρηση 4 θέσεων parking για τουριστική μονάδα στο Καψάλι (Aphrodite apartments) (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 7. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 9. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς Ποταμού Κυθήρων (Παζάρι) δυνάμει της με α/α 32/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video