3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 26 Μαρτίου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 31/03/2021

Σύμφωνα με:

 1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
 2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
 4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
 7. την ΚΥΑ 429/ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020,
 8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 9. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 31/03/2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 13:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση σχεδίου του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) 2021 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2020 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2020 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Μίσθωση οικοπέδου για χρήση πάρκινγκ στον Ποταμό Κυθήρων (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 5. Υποβολή αιτήματος στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χορήγηση αδειών πλανόδιων παραγωγών αλιέων και αγροτών (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 6. Σύσταση Επιτροπής καταρτισμού ετήσιου μητρώου αρρένων έτους 2020 (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Ορισμός εκπροσώπου για τη στελέχωση επιτροπής (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση παραλλαγή δικτύων ύδρευσης» (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών» (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς Καμαρέλα Αντικυθήρων» (Εισηγητής: Χ. Σούγιαννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

Video