2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 16 Φεβρουαρίου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 16/02/2021

Σύμφωνα με:

α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019,

β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020,

γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,

δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),

ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,

στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,

ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020

η) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020,

θ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. οικ.2343/08-02-2021,

ι) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) διατάξεις-εγκυκλίους,

ια) την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις 16/2/2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 14:00 μ.μ. και ώρα λήξης την 14:30 μ.μ. με το ακόλουθο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2021 (εισηγητής: Αντ/χος Χ. Σούγιαννης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ