Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 29-10-2019 (24η)

Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 29-10-2019 (24η)

Δημοσιεύτικε στις 25 Οκτωβρίου 2019
Ημερομηνία Διεξαγωγής 29/10/2019
Αποφάσεις Συνεδρίασης

Δημοτικό Συμβούλιο | Συνεδρίαση της 29-10-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 3δ του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα Κυθήρων, στις 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 – Επικύρωση της 60/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
  2. Τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Κυθήρων με την ΕΕΑΑ για τη μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αττικής,
  3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων στις θέσεις Διστερνια, Αγριοσυκια και Μαρκεσακια”
  4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου “Ανόρυξη και αξιοποίηση δημοτικών γεωτρήσεων”
  5. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου (άρθρο 80, παρ.7, του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ.),
  6. Ορισμός εκπροσώπου για τη στελέχωση επιτροπής,
  7. Ορισμός εκπροσώπου  για  συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων,
  8. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών,
  9. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω των 5.869,40 ευρώ για το έτος 2019.
Video