18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 24 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 29/12/2020

Σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020),
  2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),
  3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),
  4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),
  5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),
  6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
  7. την ΚΥΑ 429/ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020,
  8. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
  9. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο στις 29/12/2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 12:00 μεσημβρινή με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑΣ» (Εισηγητής: Αντ/χος Χ. Σούγιαννης).
2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΒΑ» (Εισηγητής: Αντ/χος Χ. Σούγιαννης).
3. Έγκριση Δωρεάς Τεστ Διάγνωσης κορωνοϊού στο Νοσοκομείο Κυθήρων (Εισηγητής: Δήμαρχος).
4. Αντικατάσταση εκπροσώπων Λ.Σ. στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων (εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Δ. Καλλίγερος).
5. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κυθήρων στην Επιτροπή Χαρακτηρισμού Παράλιων Χώρων για το έτος 2021 (εισηγητής: Πρόεδρος ΔΛΤ Δ. Καλλίγερος).
6. Προέγκριση λειτουργίας παιδότοπου στο Άνω Λιβάδι Κυθήρων (Εισηγητής: Αντ/χος Χ. Σούγιαννης).
7. Έγκριση 5ης (έκτακτης) αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
8. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ