14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 28/09/2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020, στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020, ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 και η) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε), στ) και ζ) διατάξεις-εγκυκλίους καθώς και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 28/09/2020, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κυθήρων σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Νόμου 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχής εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Κατανομή κρατικής επιχορήγησης έτους 2020 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων της Νήσου Κυθήρων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κομηνός).
 3. Κατανομή ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στο ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Κυθήρων έτους 2020 όπως καταρτίστηκε ως σχέδιο από την Οικονομική Επιτροπή (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 5. Αποδοχή μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση οικισμού Σκλαβιάνικα Τοπικής Κοινότητας Μητάτων» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).  
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΕΛΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).  
 8. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 9. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 10. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 11. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 12. Έγκριση τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
 14. Εκλογή Αντιπροέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 15. Εκλογή Αντιπροέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 16. Εκλογή Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο.Τ.Α.

 

 1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της.
 3. Μαζί με την πρόσκληση ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
 4. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του προέδρου του οργάνου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου (kythira@otenet.gr).
 5. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 6. Μέλη που δεν διαθέτουν email ή διαθέτουν και δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2736031919. Επιπλέον, οι επικεφαλής των παρατάξεων δύνανται να ενημερώνουν τον Πρόεδρο του οργάνου για τις ψήφους των μελών των παρατάξεών τους με τη ρητή αναφορά ότι έχουν αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τα μέλη των παρατάξεών τους.
 7. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 8. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 9. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Για αμιγώς τεχνικά ζητήματα αρμόδιο είναι το ΤΤΥΝΔ ΠΕ Νήσων Αττικής που ενεργεί ως Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων (άρθρ. 52 Ν.3979/2011).