13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 11 Σεπτεμβρίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 13/09/2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020, στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/29-05-2020 και ζ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) διατάξεις-εγκυκλίους καθώς και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε έκτακτη διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 13/09/2020, ημέρα Κυριακή με ώρα έναρξης την 13:00 π.μ. και ώρα λήξης την 13:30 π.μ. με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ανάθεση και παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου: (α) κατά τη συζήτηση της εκκρεμούσας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από 12.06.2020 και με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης δικογράφου Γενικό 42879/2020 και Ειδικό 1118/03.07.2020  αγωγής του Αντωνίου Γκίκα κατά του Δήμου Κυθήρων, η οποία έχει οριστεί να συζητηθεί στις 09.2020 και (β)  κατά τη συζήτηση της εκκρεμούσας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, από 05.12.2019 και με αριθμό εκθέσεως κατάθεσης δικογράφου Γενικό 107575/2019 και Ειδικό 2847/06.12.2019,  αγωγής του Σπυρίδωνα Χρυσαφίτη κατά του Δήμου Κυθήρων, η οποία έχει οριστεί να συζητηθεί στις 19.09.2020 (εισηγητής: Δήμαρχος).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο.Τ.Α.

 Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.

  1. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της.
  2. Μαζί με την πρόσκληση ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
  3. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του προέδρου του οργάνου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου (kythira@otenet.gr).
  4. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
  5. Μέλη που δεν διαθέτουν email ή διαθέτουν και δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2736031919. Επιπλέον, οι επικεφαλής των παρατάξεων δύνανται να ενημερώνουν τον Πρόεδρο του οργάνου για τις ψήφους των μελών των παρατάξεών τους με τη ρητή αναφορά ότι έχουν αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τα μέλη των παρατάξεών τους.
  6. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
  7. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
  8. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Για αμιγώς τεχνικά ζητήματα αρμόδιο είναι το ΤΤΥΝΔ ΠΕ Νήσων Αττικής που ενεργεί ως Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων (άρθρ. 52 Ν.3979/2011).

 

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω δικαστικών προθεσμιών. Τα μέλη του ΔΣ καλούνται πέραν της ψήφου τους επί της εισηγήσεως να ψηφίσουν και αναφορικά με τον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδρίασης και του θέματος.