12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 25 Αυγούστου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 29/08/2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020, στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/29-05-2020 και ζ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) διατάξεις-εγκυκλίους καθώς και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική διά περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 29/08/2020, ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Συγκρότηση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 3. Συγκρότηση ΔΣ ΝΠΔΔ «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Αποδοχή μελέτης και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή βλαβών σεισμοπλήκτων σχολικών κτηρίων – Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).    
 5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων (εισηγητής: Δήμαρχος).
 6. Γνωμοδότηση για την λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αντικυθήρων για το σχολικό έτος 2020-21 και ανάληψη σχετικών δαπανών (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικού καταστήματος τοπικής κοινότητας Ποταμού» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).    
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φρατσίων Δ. Κυθήρων» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).   
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).   
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου που εκτελέσθηκε από  τον ανάδοχο ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗ ΕΔΕ με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδού από Αγία Πελαγία προς Αγία Αναστασία». (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο.Τ.Α.

 1. Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον του 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.
 2. Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίασης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της.
 3. Μαζί με την πρόσκληση ή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
 4. Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του προέδρου του οργάνου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου (kythira@otenet.gr).
 5. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 6. Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2736031919.
 7. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 8. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 9. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Για αμιγώς τεχνικά ζητήματα αρμόδιο είναι το ΤΤΥΝΔ ΠΕ Νήσων Αττικής που ενεργεί ως Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων (άρθρ. 52 Ν.3979/2011).