12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Δημοσιεύτικε στις 13 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία Διεξαγωγής 14/12/2021

Σύμφωνα με:

 1. το άρθρο 184 Ν.4365/2019,
 2. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 Ν.4682/2020,
 3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,
 4. το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),
 5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,
 6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,
 7. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020
 8. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020,
 9. την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/15.07.2021 [ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τ. Β΄], 
 10. το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 67 Ν.3852/2010 όπως ισχύουν, προσαρμοσμένα στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους-ΚΥΑ,
 11. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19,

 

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει δια περιφοράς με τη χρήση email στις 14/12/2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. με το ακόλουθο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αρίθμ. 53-2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΑΘΗΣ