11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοσιεύτικε στις 16 Ιουλίου 2020
Ημερομηνία Διεξαγωγής 20/07/2020

Σύμφωνα με: : α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019, β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/Α/11-03-2020), γ) την με αρ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το
άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020), ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ
40/20930/31-03-2020, στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/29-05-2020,

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στις 20/07/2020, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Συνεδριακό Κέντρο Φρατσίων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της 94/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
2020 λόγω κορωνοϊού (εισηγητής: Δήμαρχος).
2. Έγκριση της 45/2020 απόφασης Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων περί τοποθέτησης
μονάδων αφαλάτωσης (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
3. Αποδοχή μεταφοράς του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού αυτόματου ελέγχου
των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).
4. Έγκριση της 95/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης συμμετοχής του Δήμου Κυθήρων
στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. Η ατομική μάσκα προστασίας είναι
υποχρεωτική για κάθε συμμετέχοντα.

Αρχεία