Πνευματικό κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί

Πρόσφατα:

3-10-2022 | Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΤΕ βρεφονηπιοκόμων,
3-10-2022 | Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών/στριών,
12-5-2022 | Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022

_____________________________________________________

Το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου Κυθήρων συστάθηκε αρχικά με την υπ’ αρίθμ.  69/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων.

Σκοποί του ήταν σύμφωνα με τον αρχικό κανονισμό λειτουργίας του :
1. η ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας καθώς και ενεργειών και πρωτοβουλιών, με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων, που θα προωθούν την ορθολογική διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθήρων, καθώς και του γενικότερου περιβάλλοντος, ανθρωπογενούς και φυσικού.
2. η συνεργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με πνευματικούς και πολιτικούς φορείς, σωματεία και μη κερδοσκοπικές πολιτιστικές εταιρείες καθώς και με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να προωθεί την ανύψωση του πνευματικού, μορφωτικού, αισθητικού περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού γενικά επιπέδου των δημοτών του Δήμου Κυθήρων
3. η προώθηση της ειρήνης μεταξύ των λαών με την ενεργό συμμετοχή και οργάνωση από το Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων που προάγουν το σκοπό αυτό.
4. η συνεργασία με φορείς και συλλόγους της αλλοδαπής και της ημεδαπής με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων και επικοινωνίας.
5. η παροχή ποιοτικής ψυχαγωγίας στους δημότες των Κυθήρων.
6. η συνεργασία, στη βάση κοινών στόχων, με τις κοινοτικές αρχές της Κοινότητας των Αντικυθήρων και τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
7. η Συνεργασία με το Τριφύλλειο Ίδρυμα για την επίτευξη κοινών στόχων πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωφελούς δραστηριότητας.

Στην συνέχεια με την υπ’ αρίθμ. 69/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» και «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κυθήρων» και η δημιουργία ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο – Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κυθήρων» με αντικείμενα τον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και τον Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τέλος με την υπ’ αρίθμ. 112/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων έγινε τροποποίηση και προσαρμογή του στο νέο νομοθετικό πλαίσιο της συστατικής πράξης του.

Εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κυθήρων για το Σχολικό Έτος 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

  1. Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Παιδικού Σταθμού 2021