Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του Δημαρχείου Κυθήρων (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Τροποποίηση (λεκτική διόρθωση) της 152/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον Καθορισμό ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2023 (εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Κυθήρων έτους 2023 κατόπιν της με αρ. 03/2022 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δήμαρχος).
  4. Σύσταση Οργάνου Σφράγισης και Εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Κυθήρων. (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης