Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του
Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄ 136/09-07-2022),

Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε

σε μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο), συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων, που θα γίνει στην αίθουσα «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» του
Δημαρχείου Κυθήρων, (για τους με φυσική παρουσία δημοτικούς συμβούλους), την 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 15:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κυθήρων έτους 2022 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Δήμαρχος).
  2. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου Κυθήρων, κατόπιν αγόνου διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος).
  3. Έγκριση Χορήγησης Βεβαίωσης (εισηγ.: Αντιδήμαρχος Χ. Σούγιαννης).

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης