Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας στα Αντικύθηρα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας στα Αντικύθηρα

Ανακοίνωση για την   πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.     

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις  του άρθρου 206  του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ.143/Α/28.6.2007)όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν/4325/2015 και συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου  4 της Π.Ν.Π « κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ» η οποία κυρώθηκε  με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015  και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του ν.4547/2018.

Την αριθμ  126/2022 με ( ΑΔΑ :9ΧΓΡΩΛΨ-ΝΝ4) απόφαση της   Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου       Κυθήρων, περί «πρόσληψης προσωπικού πυρασφάλειας» με σύμβαση    ιδιωτικού  δικαίου    ορισμένου χρόνου διάρκειας από την έναρξη της σύμβασης έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31/10/2022.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας από την έναρξη της σύμβασης έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31/10/2022  για την  φύλαξη δασών, δασικών εκτάσεων, και τον καθαρισμό δημοτικών χώρων από χόρτα κτλ, για την πρόληψη & αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική  περίοδο ως εξής :

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

ΥΕ  Εργατών Πυρασφάλειας : ένα  (1) άτομο

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Δεν απαιτούνται

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :από την έναρξη της σύμβασης έως τις 31/10/2022.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος  πρέπει να έχει ηλικία από 18 έως 65 ετών .

Να έχει  την υγεία και την φυσική καταλληλότητα  που του επιτρέπει την       εκτέλεση των  καθηκόντων της θέσεως που επιλέγει  .

Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Ο υποψήφιος για θέσεις βοηθητικού  ή ανειδίκευτου  προσωπικού       υπό την προϋπόθεση  ότι έχει εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας  που       του έχει επιβληθεί έχει αρθεί ή έχει  απολυθεί  υπό όρο (Ν.2207/1994       άρθρο 4 παρ.6)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος  μαζί με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας .
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην  οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν

τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησής του έχει

απασχοληθεί στον ίδιο φορέα του δημοσίου τομέα με την ίδια ή παρεμφερή

ειδικότητα προκειμένου να κριθεί αν ο υποψήφιος έχει κώλυμα πρόσληψης

ή  όχι. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης,

γίνεται με αφετηρία το τέλος  της νέας απασχόλησης ,για την οποία ο

υπάλληλος  πρόκειται  να  προσληφθεί  και προς τα πίσω.

  1. Προκειμένου για ανέργους πρόσφατη  βεβαίωση του ΟΑΕΔ.
  2. Οι Πολύτεκνοι  και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών : Πιστοποιητικό

οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου  πρόσφατης  έκδοσης

συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας

      Πολυτέκνων Ελλάδος .

  1. Για απόδειξη προϋπηρεσίας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή του φορέα

απασχόλησης .

  1. Για την απόδειξη της εντοπιότητας  Βεβαίωση  μόνιμης Κατοικίας  .

 

                                    Προθεσμία  Υποβολής Αιτήσεων

            Ο ενδιαφερόμενος μπορούν  να υποβάλει αίτηση μαζί  με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά   στο   γραφείο Προσωπικού  του Δήμου Κυθήρων εντός πέντε (5 )

ημερών από την επόμενη της  ανάρτησης  της  στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου

καθώς  και στο WWW.diavgeia.gor.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α/Α

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης