Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Οδοποιία Δρυμώνας – Καλαμαύρος»

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: «Οδοποιία Δρυμώνας – Καλαμαύρος»

Ο Δήμος Κυθήρων διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΡΥΜΩΝΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΥΡΟΣ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης