Υπογραφή σύμβασης έργου

Υπογραφή σύμβασης έργου

Ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης υπέγραψε τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου “Αγροτική Οδοποιία Κυθήρων στη θέση ‘Βεργωμένου’ για την Βελτίωση Πρόσβασης σε Πτηνοτροφική Εγκατάσταση” με συνολικό προϋπολογισμό 133.500,00€ που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Ανάδοχος του έργου είναι η Βιολέτα Κυράνη (Πολιτικός Μηχανικός-ΕΔΕ) και το ποσό της σύμβασης μετά την επιτευχθείσα έκπτωση ύψους 33% (μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού) είναι 89.755,70€ με το ΦΠΑ.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 6 μήνες.
Προβλέπεται η βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 1.100 μέτρων περίπου από τη θέση “Βλαστιάνικα” έως την πτηνοτροφική εγκατάσταση της κας. ΙΝΕ ΖΑΚΕΛΙΝ ΣΧΑΡΤ-ΦΑΤΣΕΑ. Θα κατασκευαστούν τάφροι απορροής ομβρίων, φρεάτια υδροσυλλογής και λοιπά τεχνικά έργα, που είναι απαραίτητα για την αρτιότητα του έργου. Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του συνόλου της νέας ασφαλτοστρωμένης οδού.
Με το έργο αυτό, αποδεικνύεται ξανά η ενεργός υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής στον πρωτογενή τομέα, που εξάλλου εκφράζεται τόσο με την χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER και ΑΛΙΕΙΑ, όσο και με τη διαρκή βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας για την οποία ο Δήμαρχος υπέγραψε πρόσφατα τη νέα σύμβαση με τον ανάδοχο κ. Σουρή Νικόλαο.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης