Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των νέων ψηφιακών υδρομετρητών

Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των νέων ψηφιακών υδρομετρητών

Ο Δήμος Κυθήρων μετά από τις συνέχεις και άοκνες προσπάθειές του για την βελτίωση των υποδομών του κρίσιμου τομέα της ύδρευσης, κατάφερε να χρηματοδοτηθεί για την υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής δράσης, η οποία αφορά στη σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού προϋπολογισμού 1.750.508,00€.

Η ως άνω πράξη συμβασιοποιήθηκε στις 03/09/2020 και περιλαμβάνει την αναβάθμιση του μετρητικού συστήματος του Δήμου μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης έξυπνων μετρητών ύδρευσης (Smart Meters) με δυνατότητα απομακρυσμένης συλλογής μετρήσεων. Το σύστημα  θα εφαρμοσθεί στο σύνολο των υφιστάμενων υδατοπαροχών των Κυθήρων και Αντικυθήρων ήτοι σε 4.650 θέσεις-παροχές.

Η υλοποίηση της σύμβασης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (έχουν ήδη τοποθετηθεί περισσότεροι από 2.000 νέοι υδρομετρητές), αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021-αρχές 2022 και από τα πρώτα δεδομένα φαίνονται ξεκάθαρα τα θετικά αποτελέσματα της πράξης αναφορικά με τη σημαντική μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, τον άμεσο εντοπισμό διαρροών, θραύσεων και παραβιάσεων καθώς και την ταχύτατη διαδικασία αυτόματης συλλογής των δεδομένων (καταναλώσεις κ.λπ.).

Με την πλήρη λειτουργία του συστήματος τα οφέλη θα είναι πολλαπλά με επικέντρωση στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες – καταναλωτές, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

 • Δυνατότητα ταχύτατης πληροφόρησης και ενημέρωσης των δημοτών για διάφορα συμβάντα όπως θραύσεις, διαρροές ή κακόβουλες πράξεις στα εσωτερικά τους δίκτυα ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη και εν αγνοία τους σπατάλη του πολύτιμου αγαθού και συνεπακόλουθα οι αυξημένες χρεώσεις,
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της υδρευτικής κατάστασης, των καταναλώσεων και των συμβάντων της κάθε υδατοπαροχής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με την οποία θα αναπτυχθεί η διεπαφή μεταξύ καταναλωτή και του Δήμου,
 • Βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Δημοτών μέσω της προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς και της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού,
 • Εγκατάσταση ενός ασφαλούς και σύγχρονου συστήματος καταγραφής οικιακών καταναλώσεων και αυτόματης μεταφοράς δεδομένων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των υδατοκλοπών που διαπιστώθηκαν και να εφαρμοστεί αξιόπιστα η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης,
 • Αντιμετώπιση με τον πλέον αποδοτικό τρόπο της αυξανόμενης ζήτησης νερού, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου πρόσθετου πληθυσμού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες,
 • Συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για την διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων και
 • Εξασφάλιση της βιωσιμότητα του Δήμου, ενισχύοντάς την με οικονομικούς πόρους για τη βελτίωση της επάρκειας των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επιτυγχάνοντας το σκοπό της διασφάλισης αδιάλειπτης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού στο σύνολο των δημοτών.

Οι νέοι έξυπνοι μετρητές είναι απαλλαγμένοι από τα προβλήματα του  παρελθόντος, διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, μετρούν με μεγάλη ακρίβεια ακόμα και παροχές μικρότερες του 1 λίτρου ανά ώρα και δεν καταγράφουν τον διερχόμενο αέρα. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να παρατηρηθούν σε ορισμένους καταναλωτές αυξημένες καταναλώσεις οι οποίες θα οφείλονται κυρίως στους παρακάτω λόγους :

 • Εσωτερικές διαρροές, δηλαδή διαρροές εντός των κατοικιών τους (π.χ καζανάκια που τρέχουν, βρύσες που στάζουν κλπ) οι οποίες μέχρι την αναβάθμιση του μετρητικού συστήματος και την τοποθέτηση των νέων έξυπνων μετρητών, διέρρεαν αλλά δεν καταγράφονταν από τους παλαιούς μετρητές, λόγω της πολύ χαμηλής ακρίβειας μέτρησής τους, με συνέπεια να μην τιμολογούνται,
 • Πραγματικές καταναλώσεις οι οποίες μέχρι την αναβάθμιση του μετρητικού συστήματος και την τοποθέτηση των νέων έξυπνων μετρητών, καταναλώνονταν αλλά δεν καταγράφονταν από τους παλαιούς μετρητές, λόγω παλαιότητας ή προβληματικής λειτουργίας οφειλόμενη στην φθορά τους ή λόγω ολικής εμπλοκής τους ή λόγω αδυναμίας ανάγνωσης τους, με συνέπεια να μην τιμολογούνται και
 • Σκόπιμες συνυδρεύσεις, δηλαδή δυο ή παραπάνω ανεξάρτητα οικήματα συνδεδεμένα στον ίδιο μετρητή, οι οποίες με την εγκατάσταση των νέων έξυπνων μετρητών θα εντοπίζονται και θα επιβάλλονται από το Δήμο οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό ύδρευσης κυρώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους και με σκοπό την ομαλή  μετάβαση και προσαρμογή των πολιτών στο νέο αναβαθμισμένο μετρητικό σύστημα, ο Δήμος θα μεριμνήσει για τα παρακάτω:

 • Ενημέρωση των καταναλωτών για την περίπτωση ανίχνευσης εσωτερικών διαρροών, ώστε να προβούν σε άμεση επιδιόρθωση των εσωτερικών υδραυλικών τους εγκαταστάσεων,
 • Ενημέρωση των καταναλωτών για την περίπτωση ανίχνευσης πολύ αυξημένης κατανάλωσης σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, ώστε οι καταναλωτές να εκτιμήσουν εάν χρειάζεται να μειώσουν την υπερβολική χρήση η οποία δεν καταγράφονταν με το παλαιότερο σύστημα εξ αιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν ανωτέρω,
 • Ενδελεχής έλεγχος και παρεμβάσεις όπου απαιτείται για άρση προβλημάτων και δυσλειτουργιών που τυχόν δημιουργηθούν κατά την εγκατάσταση του συστήματος και την περίοδο της αρχικής λειτουργίας, μετά από αίτημα των καταναλωτών,
 • Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου και επιβεβαίωσης καταναλώσεων υψηλής διαφοροποίησης με σκοπό την διαπίστωση τυχόν προβλημάτων και εσωτερικών διαρροών και την παροχή τεχνικής πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών.

Τέλος, ο Δήμος ολοκληρώνει το νέο Κανονισμό Ύδρευσης, που θα ισχύσει από το νέο έτος και θα είναι προσαρμοσμένος στη σύγχρονη πραγματικότητα καθώς ο σημερινός Κανονισμός είναι παρωχημένος και χρειάζεται επικαιροποίηση.

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης