Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου  πρέσας χωρητικότητας 16m3» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση   ποιότητας τιμής

Εκτιμώμενη αξία εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Δείτε περισσότερα εδώ

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης