Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου “Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βιαραδίκων”

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου “Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βιαραδίκων”

O ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΙΑΡΑΔΙΚΩΝ», με προϋπολογισμό 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο του έργου είναι οι εκσκαφές για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, επίστρωση γηπέδου μπάσκετ με χυτό συνθετικό τάπητα (ταρτάν), ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους για διαμόρφωση κλίσεων του γηπέδου, κατασκευή λωρίδας από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για εγκιβωτισμό του συνθετικού τάπητα (ταρτάν), κατασκευή τοιχίων περιμετρικά περιβάλλοντος χώρου, για κατασκευή αναβαθμού και κατασκευή αλτάνας, αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων σε υπάρχουσες λιθοδομές, περίφραξη χώρου εγκαταστάσεων ΔΕΗ με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ πάχους 1½ ins και συρματόπλεγμα ρομβοειδές ύψους δύο (2) μέτρων, τοποθέτηση σωλήνων PVC περιμετρικά του γηπέδου, κατασκευή επίσκεψης και έλξης καλωδίων.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών οικοδομικών , με προϋπολογισμό 60.000,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 περί συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 125 του παραπάνω νόμου.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Αρχεία

Κοινή χρήση αυτής της ανάρτησης